Údržba hydroizolačních vrstev v systému Monarplan

Následující požadavky jsou určeny pro ochranu a údržbu střešních systémů Monarplan. Icopal doporučuje, aby revizní technik nebo sjednaný dozor zkontroloval střechu pravidelně nebo alespoň dvakrát ročně, ideálně před a po zimním období. Tím by mělo být zajištěno, že nečistoty a nežádoucí materiály budou odstraněny předtím, než by mohly zapříčinit poškození fólie. Případná poškození budou hlášena včas tak, aby nápravná opatření byla přijata co nejdříve.

Údržba střechy je povinností vlastníka budovy a není zahrnuta do rozsahu poskytované záruky.

Kontrola by se kromě plochy střechy měla zaměřit zejména na vysoce rizikové oblasti, jako jsou střešní výlezy, vpusti a obecně kolem všech prostupů na střeše. Revize střechy by měla být zaměřena na zjištění poškození fólie (řezy a průrazy), skvrny po olejových nebo freonových únicích, chemické poškození nebo zatečení vody do střešní skladby.

Dodržení výše uvedených požadavků na údržbu a ochranu pomůže zajistit dlouhodobé bezproblémové fungování hydroizolačního systému.

Věc Jak jednat
Kontrola provedení: Vizuální kontrola povrchu hydroizolační vrstvy.
Obecně: Odstraňte všechny zbytky materiálu a odpadů z plochy střechy, zejména předměty, které by mohly způsobit poškození fólie. Nepoužívejte fóliovou střechu jako pracovní plochu při práci na přilehlých budovách. Pokud je toto nebytně nutné, je potřeba nejprve vhodně ochránit hydroizolační vrstvu tak, aby nedošlo k poškození fólie.
Odvodnění: V místě vpusti udržujte povrch střechy čistý, aby se zabránilo jejich ucpání. Odstraňte listy a jiné nečistoty, které mohou způsobit ucpání vpusti nebo jinak bránit odvádění vody ze střechy. Ujistěte se, že voda je odvedena ze střechy do 48 hodin po dešti.
Spoje: Vizuálně zkontrolujte spoje fólií.
Produkty na bázi ropy: Udržujte všechny produkty s obsahem ropy mimo fólii, aby se zabránilo její degradaci.
Živočišné tuky: Nevyhazujte kuchyňské odpady (rostlinné oleje) nebo jiné živočišné tuky na povrch střechy. Mohly by poškodit povrch fólie.
Chemikálie: Kontaktujte zástupce společnosti Icopal v případě, že fólie přijde do kontaktu s nějakou chemikálií. Některé druhy chemikálií mohou poškodit povrch fólie nebo zapříčinit její zvlnění.
Pohyb osob: Pokud je vyžadována pochůznost střechy nebo pokud zařízení na střeše vyžaduje pravidelnou údržbu (30-ti denní nebo kratší) je nutné na povrchu hydroizolační vrstvy zřídit chodníky v místě zvýšeného pohybu osob. Při pohybu mimo chodníky je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a to zejména na bílých fóliích kde led nebo námraza nemusí být viditelné. Fólie bývá za mokra kluzká.
Úpravy hotových střech: Zkonzultujte se zástupcem společnosti Icopal, že navrhovaná změna nebude mít vliv na poskytnutou záruku. Práce musí být prováděny schválenou realizační firmou, která prováděla pokládku fóliového systému. Nedovolte, aby jiné realizační firmy prováděly opravy nebo zásahy do položené fólie bez předchozí konzultace. Jedná se zejména o případy, kdy jsou na střeše umístěny antény, VZT prvky nebo nové prostupy kabelů.
Čištění: Otisky, stopy, pracovní znečištění, průmyslové znečištění lze vyčistit z povrchu fólie pomocí čistícího prostředku na fólie a následně odstranit opláchnutím čistou vodou. Pro dosažení maximální odrazivosti, by měly bílé fólie čištěny jednou za dva roky.
Oplechování: Veškeré kovové prvky musí být těsně spojeny s hydroizolační vrstvou.
Vlhkostní poruchy: V případě zatečení vody do střešního pláště ihned kontaktujte zástupce Icopal. Pokuste se určit, zda se jedná o vadu materiálu hydroizolační vrstvy nebo zda došlo k zatečení nekvalitním provedením detailu (napojení na zeď, světlík, atiku atd.). Záruka se nevztahuje na poruchy, které nejsou způsobeny vadou materiálu. Zatečení vody do skladby střechy může být identifikováno zvýšenou vlhkostí nebo deformací tepelné izolace nebo přítomností vody pod hydroizolační vrstvou. Poskytovaná záruka se nevztahuje na mechanické nebo jiné poškození fólie.Vlastník budovy je povinen zajistit průzkum střechy a opravu střechy na své náklady, pokud je zatečení způsobeno mimo oblast záruky na hydroizolační vrstvu.
Dočasné opravy: Pro dočasné opravy používejte kvalitní tmely. Informujte písemně společnost Icopal o těchto zásazích do hydroizolační vrstvy.
Údržba zařízení na střeše: Pokud je to nutné provádět údržbu zařízení umístěného na střešní konstrukci, měla by být údržba prováděna pouze proškolenými zaměstnanci a tito zaměstnanci by se měli pohybovat pouze po chodnících pro tento účel zřízených na povrchu hydroizolační vrstvy tak, aby se zabránilo poškození hydroizolační vrstvy.
Tmely: NEPOUŽÍVEJTE STŘEŠNÍ TMELY NA BÁZI ASFALTU pro opravu nebo pokládku fólie. Tmely na bázi ropných produktů mohou způsobovat poškozování a degradaci hydroizolační vrstvy.

 

 

 

 

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte